RESILIA™ Foundation


Det saknas startdatum för denna kurs för tillfället.

Cybersäkerhet är idag ett av de områden vars betydelse ökar snabbast i vår närhet och vår omvärld, där ResiliaTMger grundläggande kunskaper för att kunna ta genomtänkta beslut i syfte att förebygga, upptäcka och åtgärda incidenter relaterade till cybersäkerhet. ResiliaTM har ett verksamhetsfokus och vänder sig mot alla som påverkas av dessa risker och som i sin tur tar har stöd av specialister för enskilda områden. ResiliaTM handlar om “Cyber Resilience” och utgår från de processer som etablerats med ITIL samt beaktar även informationssäkerhet med stöd av standarden ISO/IEC 27001. 

 
Målgrupp

ResiliaTM Foundation vänder sig till alla team inom funktioner för IT och riskhantering, vilket innefattar:
 • IT Service Management
  - Drift samt incidenthantering
  - IT-ändringar och Releasehantering
  - Hantering av IT-leverantörer
 • Business Analysis och Design
  - Business Analysts
  - IT-arkitekter
 • Utveckling
 • IT projekt- och programhantering
 • Risk och efterlevnad (Compliance) 
  - Hantering av informationssäkerhet
  - Hantering av kontinuitetsplanering
 
Förkunskapskrav

Inga.
 
Kursbeskrivning 
 

Cyber Resilience Best Practice, Resilia TM har utvecklats för att stödja privata och offentliga organisationer globalt för att förebygga, upptäcka och åtgärda den påverkan cyber attacker har avseende information som är nödvändig för att driva sin verksamhet. Ett arbete som uppnås med genom medarbetare, processer och teknologi.

Resilia TM startar med syfte, centrala begrepp, skillnaden mellan ”resilience” och säkerhet samt fördelarna med att att implementera ”Cyber Resilience”.  Det handlar om att introducera riskhantering och nyckelaktiviteter som är nödvändiga för att adressera risker och möjligheter. Vidare berör vi hur olika typer av standards och best practice ramverk som är relevanta för att uppnå ”Cyber Resilience”. Som en naturlig följd identifieras processer för att stödja arbetet med “Cyber Resilience”, relaterade kontroller, interaktion och aktiviteter som bör vara anpassade med motsvarande IT Service Management processer. I den avslutande delen av kursen behandlas uppdelning av arbetsuppgifter och dubblerade kontroller i relationen med roller och ansvar för ”Cyber Resilience”.

Med utgångspunkt från den livscykel som etablerats med ITIL och med stöd av ISO standarden för Informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) skapas en praktisk tillämpning för att hantera risker relaterade till cybersäkerhet. Resilia TM beaktar även ramverk som ”Cybersecurity Framework” (NIST) samt andra relevanta standards och ramverk som kan förstärka förmågan att hantera cybersäkerhetsrisker.

 
Antal deltagare
 
Kurslängd
 
Tre heldagar: 9.00 – 16.00, inkl certifiering (till en extra kostnad av 2 750 kr). 
 
Språk
 
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Målsättning
 

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

 

 • Syfte, fördelar och nyckelbegrepp för “Cyber Resilience”
 • Riskhantering och nyckelaktiviteter för att adressera risker och möjligheter
 • Syftet med ett ledningssystem och hur ”best practice” kan bidra
 • “Cyber Resilience” strategi, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • “Cyber Resilience” design, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • “Cyber Resilience” transition, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • “Cyber Resilience” operation, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • “Cyber Resilience” continual service improvement, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • Syfte och fördelar med uppdelning av ansvar och dubblering av kontroller. 
 
 
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited. 
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.